Reklama

Reklama z wykorzystaniem radia

Radio jest nadal popularnym środkiem przekazywania treści. Wielokrotnie wieszczono całkowity upadek stacji radiowych. Pierwszy raz z taką sytuacją spotkaliśmy się przy pojawieniu się kina. Później wieszczono upadek radia przy powstaniu read more